Pohjoisen Keski-Suomen kuntien lukion maantieteenopiskelijat ja nuorisovaltuustot tutustuivat keväällä 2019 8K rakennemallityön teemakarttaesityksiin ja arvioivat teemakarttoja erityisesti omaa kuntaa ajatellen mm. seuraavista näkökulmista:

 • kuntatalous ja kilpailukyky
 • palveluverkko ja saavutettavuus
 • elinkeinoelämän kehittämisedellytykset
 • asuminen ja sen vetovoima
 • ilmastonmuutoksen torjunta/hillitseminen
 • liikkuminen ja liikenne
 • virkistysmahdollisuudet
 • asukkaiden hyvinvointi
 • alue- ja yhdyskuntarakenne

Nuorten arvioinneissa parhaita tulevaisuuskuvia Pohjoiselle Keski-Suomelle olivat teema 1. Matkailusta elinvoimaa ja teema 4. Yhteisöjen kulttuuria.

Nuoret kommentoivat  teemakarttoja mm. seuraavasti:

VE1. Matkailusta elinvoimaa

 • “Ihmisillä olisi syy matkustaa tänne, koska aktiviteetit ja tapahtumat yms.”
 • “Junarata tulisi ottaa hyötykäyttöön, myös henkilöliikennekäyttöön.”
 • “Nuoret kokivat, että tällä tavalla saataisiin alueelle lisää tunnettuutta, joka lisäisi kassavirtaa yrityksissä sekä kiinnostusta muuttaa paikkakunnalle.”

VE2. Biotalouden edelläkävijä

 • “Vaikutukset elinkeinoelämään ja kuntatalouteen nähtiin erittäin positiivisina. Metsätalous ja puutavara-ala on tärkeä työllistäjä alueella. Metsätalouteen liittyy myös paljon logistiikkaa ja rakennusta.”
 • “Erotuttaisiin eduksemme ja saataisiin kilpailukykyisiä oppilaitoksia, joissa hyödynnettäisiin maaseutua”

VE3. Uudistuva teollisuus

 • “Positiivisia vaikutuksia nähtiin sitä kautta, että jos teollisuuden työpaikkoja olisi tarjolla, se lisäisi asukaslukua”
 • “Tämä vaihtoehto nähtiin ehkäpä kaikista vanhanaikaisimpana ja tylsimpänä.”

VE4. Yhteisöjen kulttuuria

 • “Plussina nähtiin mm. paikkakunnan vetovoimaisuuden ja tunnettuuden kohoaminen erilaisten tapahtumien ja muun aktiivisen toiminnan myötä, paikallisten pienten yritysten mahdollisuus menestyä, matkailumahdollisuuksien monipuolistuminen sekä paikallisuskollisuuden lisääntyminen. Huonoina puolina oli epävarmuus siitä, lisääkö malli välttämättä kunnan taloudellista vakautta, liikkumismahdollisuuksia tai muuttoliikennettä.”
 • “Sen hyviä puolia on, että siinä on otettu huomioon sivukylät ja niiden elinvoimaisuuden säilyttäminen. Pidimme hyvänä ajatuksena, että pääteiden lisäksi myös alempiasteista tieverkkoa kehitettäisiin. Asukkaiden hyvinvointi otetaan hyvin huomioon virkistysmahdollisuuksissa ja erilaisissa tapahtumissa.”

 

Pohjoisen Keski-Suomen tulevaisuuden mahdollisuudet

Rakennemallissa tavoitellaan maankäytön ja muun kehittämisen kautta elinvoimaista seutua, joka rohkeasti rakentaa omaa tulevaisuuttaan. Kehittyvinä mahdollisuuksina hankkeessa on tunnistettu mm. seuraavia mahdollisuuksia: Luonto- ja kulttuurimatkailu Pohjoinen Keski-Suomi on tunnettu erityisesti lukuisista järvistään. Alueen kaunis ja…

Lue lisää

Uudistuva teollisuus

  Kuva: https://www.kauppalehti.fi/uutiset/metalliteollisuus-sakkaa/7eabfdba-896f-326d-a119-b2f3463fd299

Lue lisää