8k rakennemalli työn tarkoituksena on tuottaa Viitasaaren – Saarijärven seutukuntien 8 kunnan (Kannonkoski, Karstula, Kinnula, Kivijärvi, Kyyjärvi, Pihtipudas, Saarijärvi ja Viitasaari) alueella kokonaisnäkemys siitä, mihin suuntaan aluetta halutaan kehittää ja mitkä ovat toimijoiden vastuut. Kehittämissuunnitelmassa esitetään, miten alue liittyy Keski-Suomen muuhun, kehitettävään ympäristöön ja mitä ovat yhteydet muihin palveluihin. Viitasaaren – Saarijärven seutukuntien rakennemalli tähtää lopputulokseen, joka vahvistaa seutukunnan ja maakunnan kilpailukykyä ja hyödyntää monipuolista potentiaalia tasapainoisella ja kuntien erityispiirteet huomioon ottavalla tavalla. Rakennemallityössä erityisen tärkeää on työnaikainen prosessi, jonka aikana alueen toimijat saadaan yhdessä pohtimaan kehittämistarpeita sekä samalla sitoutettua onnistuneeseen lopputulokseen.

Työ jakautuu alla esitettyihin neljään (4) työvaiheeseen:

 

  1. Kehittämisen lähtökohdat ja tavoitteet

Työn ensimmäisessä vaiheessa on koottu tarpeelliset lähtötiedot ja pyritty tunnistamaan suunnittelualueen monipuolinen potentiaali ja alueen erityispiirteet. Työvaiheessa selvitetään mm. maankäytön rakenteet ja painopisteet, asumisensijoittuminen, palveluverkostot ja olemassa olevat matkailukohteet ja -alueet sekä kartoitetaan potentiaaliset kehittämisenkohteet kunnittain.  Elokuun 2018 aikana avataan kaikille avoin sähköinen kehittämiskysely, jolla kerätään ideoita ja ajatuksia Pohjoisen Keski-Suomen potentiaalista ja kehitystarpeista alueen vetovoimaisuuden edistämiseksi.

 

  1. Maankäytön vaihtoehdot

Ensimmäisen työvaiheen tulosten pohjalta ideoidaan tavoitteiden kautta vaihtoehtoisia, tulevaisuusskenaarioihin tai teemakohtaisiin painotuksiin perustuvia malleja alueelle. Suunnitelmissa tarkastellaan täydentyviä, muuttuvia, säilytettäviä, uusia maankäyttömuotoja ja toimintoja alueittain sekä merkittävimmät säilytettävät rakennetut ympäristöt. Työvaiheessa tarkastellaan valittua kehittämisteemaa vaihtoehtojen ja niiden tarjoamien mahdollisuuksien kautta. Rakennemallivaihtoehtoja käydään läpi työpajassa, johon kutsutaan keskeiset alueen kehittämiseen sitoutuneet tahot.

 

  1. Strategiset valinnat

Osallistuminen suunnitteluprosessiin ja erityisesti lopputulokseen sitoutumisen varmistamiseksi on työn loppuvaiheessa tarpeen laatia toteuttamisohjelma, jossa määritetään rakennemallia koskevat toimenpiteet aikatauluineen ja vastuutahoineen. Edellisen työvaiheen kuntakohtaisen ideointikierroksen pohjalta toteutetaan seudun yhteinen toimenpidetyöpaja. Toteuttamisohjelmaan kirjataan seututyöpajassa koko maakunnan kehittymisen näkökulmasta tärkeimmät teemakohtaiset (esim. asuminen, elinkeinot, liikkuminen, vapaa-aika, maankäyttö) toimenpiteet yhdessä valittujen kriteerien perusteella. Seututyöpajoissa kehittämisenkohteiden tarkastelussa huomioidaan kuntien yhteistyömahdollisuudet sekä yhteiset kehittämiskohteet osana rakennemallin muodostamista. Työpajan tueksi toteutetaan sidosryhmähaastatteluja alueen nykyisille ja potentiaalisille toimijoille.

 

  1. Hyväksyminen ja seuranta

Työpajojen tulosten pohjalta laaditaan ehdotus Viitasaaren – Saarijärven seutukunnan rakennemallista, valitusta kehittämisteemasta sekä mahdollisista kuntakohtaisista rakennemalleista. Rakennemallissa keskeistä on kuvata sekä koko suunnittelualueen, että yksittäisten Viitasaaren – Saarijärven seutukuntien kehittämisidea – matkailuun, palveluihin ja virkistykseen liittyvät toiminnot, jotka luovat koko alueen tulevan vetovoiman. Tavoitteena on laatia suunnitelma, joka luo uutta yrittäjyyttä ja työpaikkoja ympärivuotisesti. Rakennemalli työn on tarkoitus valmistua loppuvuodesta 2019.

Puhdas lähiruoka

Osana tulevaisuuden biotalouden tuotantoa ja siihen liittyviä palveluja ruoka tuotetaan yhä enemmän paikallisesti lähellä raaka-aineita sekä asiakkaita, jolloin kuljetusmatka minimoidaan ja tuotteita kierrätetään tehokkaasti. Lähiruoan hyödyntämisen etuna on myös, että se tukee paikallisen ruokakulttuurin säilymistä…

Lue lisää

Teemakartat

8K rakennemallin teemakartat ovat pelkistettyjä ja osin kärjistettyjä, tulevaisuuden kuvauksia Pohjoisen Keski-Suomen kannalta tärkeistä teemoista Vaihtoehtojen taustalla ovat mm.: Alueen kehitysnäkymät ja tapahtunut kehitys (tilastot ja paikkatieto) Kuntastrategiat ja tavoitteelliset kehityspolut (valitut skenaariot) Kuntalaisten näkemykset…

Lue lisää